lesadko: (королева)
[personal profile] lesadko
Росте в Києві на вулиці Ярославів Вал справжній канадський клен. Біля канадського консульства. Воно й логічно:))

Я помітила його ще в тому році, коли з подружкою гуляли улюбленою вулицею. При чому, коли я натрапила на нього вперше, він був абсолютно червоним! Уявить, величезне абсолютно червоне повне листя дерево! От такий феномен! На мене тоді аж стовбняк напав, коли я це побачила, чесслово.

В цьому році 21 жовтня на пік жовтого листя, звісно, я поспішила туди, до свого клена, маючи надію зафіксувати красу. Але! Тож був пік жовтого, а не червоного:-), і клен стояв такий собі трохи недозрілий до того класичного, у канадському розумінні, осіннього кольору, тим не менш, раз вже прийшла, то й нафотографувала.

А може воно й краще, коли різнокольорове:)) Принаймні, буде пам'ять. Думаю, саме зараз він стоїть такий, як треба, тобто - весь червоний. Це якщо листя не попадало від вітру, що був пару днів назад.

Прошу знайомитись - київський канадський клен:


Між іншим, я за ці фото трохи в халепу на потрапила.

Знімаємо, знімаємо - з усіх боків, і так і сяк, і тут раптом - бац! охорона: "Що ви тут знімаєте, це режимний об'єкт, не можна!". Та, кажемо, ми ж тільки дерево. "А ні, поки ви дерево знімали, ми вас не чіпали, а тепер ви знімаєте вікна". Та які вікна, кажемо, ми тільки листочки. "Ну, добре" - пішов, зховався в свою халабуду. Ми продовжуємо. Раптом, бац! - наряд міліції. Двоє, ага. Підходять. "А шо ви тут знімаєте?" Та, кажемо, дерево, листочки, таке-сяке. "А покажіть!" - кажуть. Та дивіться на здовор'я. "А це шо у вас таке, це ви кого знімали?" Це вони до Tweed Runу дійшли у фотоапараті, про який я в попередньому записі розповідала. Та, кажемо, це велопробіг такий у нас в Києві був. "Да?!" - кажуть - "ой, як цікаво, а ще покажіть". Посміялися ми трохи з тими хлопцями. "Глядіть" - кажуть - "вікна на знімайте, а то в каталажку на двоє діб заберемо". Та які вікна, кажемо, навіщо вони нам. Ми тільки дерево. "Ну, якщо тільки дерево, то добре" - і пішли собі.


Отакої було нам з тим кленом :-))) Так що, хто захоче познімати, обережніше там. А то, я тут рекламу, то-сьо, а мені потім відповідай, що я фотографів терористів наслала на канадське консульство :-))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lesadko: (Default)
lesadko

February 2013

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios