lesadko: (дама)
[personal profile] lesadko
Після тижнів шаленого навантаження на роботі повертаюсь поступово до життя і до жж.

Гортаючи сьогодні безкінечну френдстрічку на протязі N годин (назбиралось майже за тиждень), я подумала: а навіщо мені стільки "мертвих душ" у друзях, якщо я за їхніми записами не бачу тих, хто мені дійсно цікавий?

Я й раніше дотримувалась деяких правил при додаванні френдів до свого кола, а тепер вирішила сформулювати ці правила, так би мовити, для ясності:

1) не френджу тисячників (тільки тих, кого сама вибрала), які френдять мене мовчки, - мені цікаво спілкуватись в жж, а не піднімати комусь рейтинг;
2) не люблю тих, хто не відповідає на коментарі - це не ввічливо;
3) не люблю тих, хто пише багато записів в день, або повторює свої записи одночасно в декількох спільнотах у той самий день (мова йде про тревел-спільноти, яких я вже залишила собі тільки дві саме через такі мигкотіння однакових записів) - ну навіщо ж так нав'язуватись?
4) не роблю перепостів сама (за дуууже рідким виключенням) і не люблю ті жж, де свого контенту майже немає, а перепостів багато - за тими перепостами не видно людину;
5) якщо френд дуже довго (часто від самого початку) не помічає, не читає, не коментує мої записи - це означає, що я йому не цікава, це зрозуміло, і можна не звертати на це увагу, але коли він теж стає мені нецікавим, то навіщо така дружба, якої в дійсності немає?
6) деякі тематичні журнали/спільноти з часом стають неактуальними для мене - життя плине, все міняється, міняємось ми, змінюються і наші преференції.

Веду я свій щоденник для себе та для спілкування з дійсно взаємними друзями. Рейтинги мені нецікаві. І хоч я не люблю слово "френдоцид", але саме його я сьогодні маю намір зробити. Нічого особистого, просто звичайне зачищення занадто роздутої френдстрічки.

Якщо когось виключила з друзів помилково, і ви маєте таки намір зі мною спілкуватись, - дайте знати, будь ласка, звичайно ж поверну.

P.S. Близьких друзів все це не стосується.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lesadko: (Default)
lesadko

February 2013

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:38 am
Powered by Dreamwidth Studios